Fundusze Europejskie Projekty

Z przyjemnością informujemy, że FANTAZJA Edyta Romanowska uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie żłobka w Gdyni Sokółce szansą na powrót rodziców do pracy” nr RPPM.05.03.00-22-0017/20, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu Utworzenie żłobka w Gdyni Sokółce szansą na powrót rodziców do pracy” jest stworzenie w okresie trwania projektu warunków dla min. 32 osób z m. Gdynia pozwalających na ich wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi.

Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez przygotowanie Żłobka „Fantazja” do przyjęcia i sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy. Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie m. Gdynia i braku żłobków/klubów dziecięcych w dzielnicy Sokółka, przyczyniających się do utrudnionego wejścia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także do trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.03.2022 r.

Wartość projektu: 906 120,70 zł

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 770 202,60 zł.